[tex-live] Fwd: Problem with Lualatex in LexLive 2016

Ryszard Wiśniowski ryszard.wisniowski at gmail.com
Thu Apr 14 07:56:58 CEST 2016


Hi! I've tested TexLive 2016 and I notice some problems with LuaLatex 
(in 2015 all works perfect!)
This errors appears: Package pgf Error: Driver file 
``pgfsys-luatex.def'' not found.. ...{Driver file ``\pgfsysdriver'' not 
found.}}
in XeLatex all works perfect
Ryszard Wiśniowski

-------------- next part --------------
\documentclass[addpoints,11pt,a4paper]{exam}
\usepackage{fontspec}
\usepackage[utf8]{luainputenc}
\setmainfont{Times New Roman}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{mathabx}
\usepackage[math-style=ISO]{unicode-math}
\setmathfont[math-style=ISO]{xits-math.otf}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[left=1.5cm,right=1.5cm,top=1.5cm,bottom=1cm]{geometry}
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{compat=newest}
\usepackage{float}
\usepackage{physics}
\usepackage{array}
\usepackage{tcolorbox}
\tcbuselibrary{listings}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{polyglossia}
\setmainlanguage{polish}
\usepackage{caption}
\usepackage{subcaption}
\usepackage{siunitx}
\usepackage[siunitx]{circuitikz}
\everymath{\displaystyle}
\removenolimits{\int}
\DeclarePairedDelimiter\ceil{\lceil}{\rceil}
\DeclarePairedDelimiter\floor{\lfloor}{\rfloor}
\makeatletter
\newcommand*{\bdiv}{%
  \nonscript\mskip-\medmuskip\mkern5mu%
  \mathbin{\operator at font div}\penalty900\mkern5mu%
  \nonscript\mskip-\medmuskip
}
\makeatother
\newcommand {\dex}[2]{#1\cdot 10^{#2}}
\pagestyle{headandfoot}
\renewcommand{\solutiontitle}{\noindent\textbf{Rozwiązanie:}\par\noindent}

\begin{document}
\headrule
\header{\large{Elektrostatyka }}{\large{Grupa 3-IR}}{Strona \thepage/\numpages}
\footer{}{}{}
\qformat{\textbf{Zadanie \thequestion:}\quad (\thepoints)\hfill}
\bonusqformat{\textbf{Zadanie \thequestion~(opcjonalne) :}\quad (\thepoints)\hfill}
\pointname{~pkt.}
\bonuspointname{~pkt.}
\begin{questions}
\question[2]
Metalową kulkę zaczepioną na nici umieszczono między okładkami kondensatora jak na rysunku.
\begin{figure}[H]
\centering
\begin{tikzpicture}
\draw[draw=black,ultra thick] (0,-1)--(0,1) node[above left](Plus){+} (2,-1)--(2,1) node[above right](Minus){-};
\draw[draw=black,thin] (-0.5,0)--(0,0) (2,0)--(2.5,0);
\draw[draw=blue] (1,2)--(1,0);
\filldraw[fill=black,draw=black] (1,0) circle[radius=0.2cm];
\end{tikzpicture}
\end{figure}
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi
\begin{parts}
\part \fillin[F][1cm] Kulka wychyli się w lewo ponieważ ładunki dodatnie są nieruchome, a ujemne (swobodne elektrony) przesuną się w~lewo. Na skutek tego przyciąganie elektrostatyczne z lewej strony będzie większe niż z prawej.
\part \fillin[T][1cm] Kulka pozostanie w spoczynku, ponieważ jest elektrycznie obojętna.
\part \fillin[T][1cm] Potencjał na powierzchni kulki jest wszędzie taki sam.
\part \fillin[F][1cm] Wektor natężenia pola elektrycznego na powierzchni kulki jest prostopadły do jej promienia.
\end{parts}
\question[2]
W wierzchołkach kwadratu ABCD o boku $a=10$~cm umieszczono ładunki odpowiednio $Q_A=1C\quad Q_B=1C\quad Q_C=-1C\quad Q_D=3C$. Oblicz natężenie i potencjał pola w~środku kwadratu.
\begin{solutionorbox}[6cm]

\end{solutionorbox}
\question[2]
Oblicz pojemność zastępczą obwodu przedstawionego na rysunku.
\begin{figure}[H]
\centering
\begin{circuitikz}[scale=1.5]
\draw (0,0) to[short, o-*] (1,0) to[C=100<\nano\farad>,*-*](2,0) to[C=20<\nano\farad>](3,0) to[C=20<\nano\farad>,-*](4,0) to[short,*-o](5,0);
\draw(2,0)--(2,1) to[C=90<\nano\farad>](4,1)--(4,0);
\draw(1,0)--(1,-1) to[C=20<\nano\farad>](4,-1)--(4,0);
\end{circuitikz}
\end{figure}
\begin{solutionorbox}[6cm]
	
\end{solutionorbox}
\question[2]
Kondensator płaski o pojemności $C=10$~nF podłączono do źródła napięcia $U=10$~V. Oblicz jakiej średniej siły należy użyć aby zwiększyć dwukrotnie odległość między jego okładkami. Początkowa odległość między okładkami wynosiła $d=1$~mm.
\begin{solutionorbox}[6cm]
	
\end{solutionorbox}
\question[1]
Aby dwa jednoimienne ładunki Q pozostawały w spoczynku należy dokładnie w połowie odległości między nimi umieścić ładunek
\begin{oneparchoices}
	\choice -2Q
	\choice -1Q
	\CorrectChoice -0.25Q
	\choice -0.5Q
\end{oneparchoices}
\question[1]
Zasada działania piorunochronu oparta jest na tym, że:
\begin{choices}
	\CorrectChoice Na jego grocie jest największe natężenie pola elektrycznego
	\choice Na jego grocie jest najwyższy potencjał
	\choice Na jego grocie gromadzi się największy ładunek
	\choice Jego grot jest najwyższym punktem w okolicy.
\end{choices}
\end{questions}
\begin{center}
\chqword{Zadanie}
\chpword{Punkty}
\chbpword{Premia}
\chsword{Wynik}
\chtword{Razem}

\vspace{1cm}

\section*{Oceny}
\begin{tabular}{|c|c|}
	\hline  &  \\ 
	\hline $<4$ & ndst \\ 
	\hline $4$ & dop \\ 
	\hline $[5,6]$ & dst \\ 
	\hline $[7,8]$ & db \\ 
	\hline $[9,10]$ & bdb \\
    \hline 
	\end{tabular} 
\vfill
\combinedgradetable[h][questions]

\vspace{1cm}

\makebox[10cm]{\textbf{Imię i nazwisko:}\enspace\dotfill}
\makebox[3cm]{\textbf{Klasa:}\enspace\dotfill}
\makebox[3cm]{\textbf{Ocena:}\enspace\dotfill}
\end{center}
\end{document}


More information about the tex-live mailing list