[tex-live] too many files

Kaja P. Christiansen kaja@daimi.au.dk
Tue, 26 Feb 2002 14:41:55 +0100


Sebastian Rahtz writes:

 > why do you choose alpha linux over rs6000, by the way?

I don't know either, sorry to say...

Kaja