PS FontNameAdobe MacintoshKarl Berry
VAGRounded-BlackvrblVAGRoBlapvrc8y
VAGRounded-BoldvrbVAGRoBolpvrb8y
VAGRounded-LightvrlVAGRoLigpvrl8y
VAGRounded-ThinvrtVAGRoThipvra8y
VectoraLH-BlackvcblVectoLHBlalvcc8y
VectoraLH-BlackItalicvcbliVectoLHBlaItalvcci8y
VectoraLH-BoldvcbVectoLHBollvcb8y
VectoraLH-BoldItalicvcbiVectoLHBolItalvcbi8y
VectoraLH-ItalicvciVectoLHItalvcri8y
VectoraLH-LightvclVectoLHLiglvcl8y
VectoraLH-LightItalicvcliVectoLHLigItalvcli8y
VectoraLH-RomanvcrVectoLHRomlvcr8y
Veljovic-BlackvlblVeljoBlapvjc8y
Veljovic-BlackItalicvlbliVeljoBlaItapvjci8y
Veljovic-BoldvlbVeljoBolpvjb8y
Veljovic-BoldItalicvlbiVeljoBolItapvjbi8y
Veljovic-BookvlwVeljoBoopvjk8y
Veljovic-BookItalicvlwiVeljoBooItapvjki8y
Veljovic-MediumvlmVeljoMedpvjm8y
Veljovic-MediumItalicvlmiVeljoMedItapvjmi8y
Versailles-BlackveblVersaBlapvlc8y
Versailles-BlackItalicvebliVersaBlaItapvlci8y
Versailles-BoldvebVersaBolpvlb8y
Versailles-BoldItalicvebiVersaBolItapvlbi8y
Versailles-ItalicveiVersaItapvlri8y
Versailles-LightvelVersaLigpvll8y
Versailles-LightItalicveliVersaLigItapvlli8y
Versailles-RomanverVersaRompvlr8y
VisigothvgVisig
Viva-BoldExtraExtendedvabxeVivaBolExtExt
Viva-LightCondensedvalcVivaLigCon
Viva-RegularvargVivaReg